Khái niệm đại lý bong88

  • Đại lý bong88 là tài khoản bong88 có quyền quản trị đối với thành viên bong88. Đại lý bong88 có thể: xóa, sửa, thêm thành viên, thêm điểm, cắt điểm của tài khoản bong88. Ngoài ra, đại lý bong88 có quyền xem được lịch sử cược của từng tài khoản theo từng trận tại mọi thời điểm. Quản lý ở đây nằm ở quyền xem lịch sử cược, chứ không có quyền cập nhật cược.

Đăng ký đại lý bong88

  • Cung cấp thông tin: họ tên, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng, tên ngân hàng.
  • Chuyển trước số tiền là 1000x25K= 25 triệu (tương ứng với mức điểm 25K) và 30 triệu với mức điểm 30K.
  • Sau khi nhận tiền chuyển khoản, công ty sẽ tạo tài khoản đại lý bong88, hướng dẫn đại lý tạo tài khoản con, xóa, nạp điểm, cắt điểm.

Điểm quy đổi 

  • 1 điểm = 25.000 vnd. Đại lý bong88 nhận được 1% doanh thu cược trong ngày, 5% trên tổng điểm nếu đại lý bong88 thua trong 1 tháng.
  • 1 điểm = 30.000 vnd. Đại lý bong88 nhận được 1% doanh thu cược trong ngày, 6% trên tổng điểmn nếu đại lý bong88 thua trong 1 tháng.

Lưu ý

  • Thanh toán tiền đại lý vào ngày thứ 2 hàng tuần, sau 15h.
  • Phải có từ 5 thành viên hoạt động trong tháng thì đại lý bong88 mới nhận được tiền hoa hồng 1% hàng ngày và 5% hoặc 6% trong tháng tùy mức điểm.

đại lý bong88